Avís Legal

Aquest avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.koa.agency, en endavant EL LLOC.
L’ús del lloc web EL LLOC es regeix per les normes establertes en aquest Avís Legal. Amb la seva utilització, d’ara endavant l’USUARI accepta les condicions d’ús.

KOA ONLINE SLNE és titular d’aquesta Web. Excepte indicació expressa en contra, la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts li corresponen a aquesta.

Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació comuniquem a continuació les dades següents:

  • Titular: KOA ONLINE SLNE
  • CIF: B05382411 i està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 47800, foli 153, fulla n.º B562615, inscripció 1.
  • Domicili Sallares i Marra, 3 Lc 2 08203 Sabadell
  • E-mail koaonline@koaonline.es 

PRIMERA. – CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS

L’USUARI queda informat, i accepta, que l’accés a EL LLOC no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’un altre tipus.

La utilització del lloc web EL LLOC no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l’USUARI es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament EL LLOC prohibeix els següents:

Realitzar accions que puguin produir mitjançant el lloc web oa través del mateix, qualsevol tipus de dany als sistemes d’EL LLOC o a tercers.

Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

EL LLOC podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al vostre lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals. Veure clàusula sisena.

SEGONA. – CONTINGUTS.

Els continguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per fonts internes i externes. EL LLOC únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Queda reservat el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i productes que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a els seus servidors.

TERCERA. – DRETS D’AUTOR I MARCA

Tots els continguts del lloc web EL LLOC (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat d’EL LLOC o dels proveïdors de continguts i terceres parts degudament indicades i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual. La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de EL LLOC o dels proveïdors de continguts i terceres parts degudament indicades i està protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

EL LLOC utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions incloses aquí podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referències esmentades.

Les marques, rètols, signes distintius o logos del Web referenciat són titularitat de EL LLOC o dels proveïdors de continguts i terceres parts degudament indicades i estan degudament registrats, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé són titularitat de les entitats proveïdores d’informació, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’autorització expressa per part del titular d’aquest contingut. La posada a disposició dels textos, dades i dibuixos gràfics no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució o transmissió a favor seu, diferent del dret dús que comporta la utilització legítima del Web.

QUARTA. – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de BARCELONA renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

EL LLOC es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia.

Així mateix, s’informa l’usuari del seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb allò establert a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, els quals podrà exercitar mitjançant comunicació remesa a la secció Contacte amb assumpte “LOPD: Atenció drets d’usuari”.

CINQUENA. – LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

EL LLOC no ofereix garanties de cap classe quant al funcionament del present Web o a la informació continguda en aquest, ni serà responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol índole, que puguin derivar-se del seu ús.

Així mateix, EL LLOC exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions oferts per terceres entitats a través de l’esmentat lloc web.

SISENA. – VALIDESA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL LLOC podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part del LLOC.